•Wykład I: Funkcje pierwotne/antypochodne. Całki nieoznaczone. Całkowanie funkcji przez podstawienie i przez części. 2
•Wykład II: Całkowanie funkcji trygonometrycznych – różne metody 4
•Wykład III: Całkowanie funkcji wymiernych przez rozkład na ułamki proste. Cztery przypadki rozkładów funkcji wymiernych. Wskazówki pomocne przy doborze metod całkowania funkcji. 4
•Wykład IV: Definicja całki oznaczonej. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. Całka w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Fundamentalne Twierdzenie rachunku różniczkowo-całkowego. 4
•Wykład V: Reguła podstawiania i symetrii dla całek oznaczonych. Pole zawarte między krzywymi. Długość łuku krzywej i jej interpretacja geometryczna. Pole powierzchni obrotowej. Objętość bryły obrotowej. 4
•Wykład VI: Całki niewłaściwe pierwszego i drugiego rodzaju. Zbieżność i rozbieżność całek niewłaściwych. Twierdzenie porównawcze dla całek niewłaściwych. 3
•Wykład VII: Równania różniczkowe zwyczajne liniowe drugiego rzędu, w tym: jednorodne, niejednorodne, o stałych współczynnikach. Rozwiązanie ogólne równań różniczkowych o stałych współczynnikach. Zagadnienia początkowe i brzegowe dla równań różniczkowych. 3
•Wykład VIII: Macierze, działania na macierzach, dopełnienia algebraiczne, wyznaczniki, własności wyznaczników. 2
•Wykład IX:   Macierze dołączone, macierze odwrotne. Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania. Macierz układu, rząd macierzy, równania macierzowe. 2
•Wykład X: Rachunek prawdopodobieństwa, rozkład normalny, rozkład Gaussa, rozkład t – studenta, dystrybuanta. 2

Konsultacje online

Środa, 6 października · 17:30–19:00

Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/hjt-gofu-zvu