To sekcja e-learningowa przedmiotu realizowanego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I roku II stopnia Zarządzania. Obejmuje zarówno prezentacje do wykładów, jak i materiały do ćwiczeń. Materiały te są sukcesywnie uzupełniane w ciągu semestru. Pod koniec semestru znajdziecie tu także Państwo zbiór pytań do egzaminu końcowego. Literatura podstawowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Kurs zawiera informacje przydatne moim seminarzystom w pisaniu pracy licencjackiej w roku akademickim 2022/2023

Znajdziecie tu Państwo przydatne materiały, pomocne w różnych aspektach związanych z pisaniem pracy licencjackiej

Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu osiągnąć jak najlepszy wynik, jak również pozwoli na pozyskanie praktycznych umiejętności przydatnych przy pisaniu różnego typu prac (artykułów naukowych, raportów, prac magisterskich czy podyplomowych) w PUZIM i poza Jego murami.

dr Jerzy Zamojski

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu negocjacji, doskonalenie praktycznej umiejętności studentów formułowania strategii negocjacyjnych, opanowanie umiejętności przeprowadzenia negocjacji, wykształcenie praktycznej umiejętności generalizacji i uszczegóławiania wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji.

Literatura:

•P. Kowalewski, Profesjonalne negocjacje. Psychologia rozmów (nie tylko) biznesowych, OnePress, Helion S.A., Gliwice 2022
•M. Chmielecki, Techniki negocjacji i wywierania wpływu, OnePress, Helion S.A., Gliwice 2021, 2022


Celem zajęć jest praktyczne nabycie umiejętności charakteryzowania i projektowania struktur organizacyjnych, czynników determinujących projektowanie organizacyjne, metodyki projektowania, analizy i diagnostyki organizacyjnej, usprawnień organizacyjnych i wdrażania zmian organizacyjnych w procesie projektowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Program zajęć oprócz wiedzy specjalistycznej, kładzie nacisk na ćwiczenia umożliwiające projektowanie organizacji.

Literatura podstawowa:

1. Marc Stickdorn, Markus Hormess, Adam Lawrence, Jakob Schneider, Jak projektować usługi. Niezawodne zasady w praktycznym zastosowaniu, Helion S.A., Gliwice 2021
2. This is service doing, Online Companion, www.tisdd.com
3. Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, red. Kazimierz Szatkowski, PWN Warszawa: 2014
4. E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka, Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Celem przedmiotu jest położenie nacisku na znaczenie informacji i wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach, na koncepcje zarządzania informacją i zarządzania wiedzą, jako jedne z metod poprawy skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstw i uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz zapoznanie z warunkami sprzyjającymi i barierami hamującymi rozwój zarządzania wiedzą w organizacji.

1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

m.in. Gospodarka oparta na wiedzy; Jak rozumieć zarządzanie wiedzą; Historia zarządzania wiedzą od starożytności do współczesności 

2. Istota wiedzy

m.in. Filozofia a zarządzanie wiedzą w historii i współcześnie; Procesowa koncepcja poznania; Praktyczna koncepcja wiedzy i poznania.

3. Wykorzystywanie wiedzy

m.in. Kapitał intelektualny; Kapitał ludzki, społeczny i organizacyjny; Kapitał intelektualny i patenty; Audyt wiedzy w praktyce

4. Nurty w zarządzaniu strategicznym

m.in. różne podejścia do zarządzania strategicznego; Konstruowanie strategii zarządzania wiedzą; Strategie innowacji i personalizacji

5. Organizacyjne uczenie się

m.in. Indywidualne i zespołowe uczenie się; ramowe koncepcje uczenia się organizacji; Oduczanie się

6. Organizacja ucząca się

m.in. Wkład amerykański, brytyjski i japoński; Organizacja ucząca się a zarządzanie wiedzą

7. Artefakty wiedzy

m.in. Narzędzia zarządzania wiedzą; Systemy zarządzania wiedzą